مادی نیاصرم اصفهان

مادی نیاصرم اصفهان

مادی نیاصرم به عنوان نخستین مادی در شهر اصفهان به 17 کیلومتر طول، شاخه اصلی که به انشعابات آن 25 کیلومتر می رسد و از پل مارنان تا پل شهرستان ادامه دارد. در واقع این مادی پر آب از سه منطقه 1و 3 و 4 از کنار پل وحید در پارک ناژوان شروع شده و پس از عبور از خیابان های صائب و شهید بهشتی، اردیبهشت، ابوذر، شمس آبادی، چهارباغ، فردوسی، خواجو، مشتاق و بزرگمهر در محله مهرآباد 2 شاخه می شود به نام “مادی سنگ” به سمت شمال شرقی رفته و بعد از گذر از خیابان 22 بهمن به مادی علیرضاخان می ریزد. نیاصرم ترکیبی از “نه” و “صرم” که جزء اول به معنی شهر کوچک و روستا و “صرم” معرب “سرم” به معنی جا و مکان است و در مجموع به معنی محلی است که این نهر درآن جا جریان دارد و چون برخی لغات فارسی بعدها معرب شدند؛ نیاسرم هم نیاصرم شده است. این نهر در مجاورت پل مارنان قرار گرفته و آب گیر یا در مادی آن سر پل مارنان است و از جهت شمال رودخانه زاینده رود عبور می کند که سابقا کنار و جنوب شهر بوده است، ولی اکنون در میان شهر قرار گرفته است. این نهر از کنار باغ جنت، عباس آباد، چهارباغ و محل اداره کشاورزی عبور می کند و به طرف شرق می رود و نزدیکی دروازه ظله به سه شاخه تقسیم می شود و اراضی و مزارع دهستان های شهرستان خوراسگان، کردآباد، فزوه ، ابهر، بوزان ، برتیان را مشروب می سازد. پوشش گیاهی سراسر مادی نیاصرم؛ پوشیده از فضای سبز است. این پوشش گیاهی عمودی آن را در قالب درختان چنار، سپیدار، کاج، وسک، زبان گنجشک، بید، توت و پوشش گیاهی افقی آن در قالب چمن و بوته های گل رز و بنفشه (در بعضی نقاط مادی نیاصرم) مهمترین گونه های این مادی را تشکیل می دهد. از جمله گونه های جانورانی مادی نیاصرم که در این محدوده وجود دارند می توان به کبوتر، گربه، گنجشک و پرستو اشاره کرد.

نقشه گوگل

مطالب بیشتر