مسجد حنانه نجف

مسجد حنانه نجف

مسجد حنانه یا یوحنان در بین راه نجف و کوفه، سمت شمال نجف، قرار گرفته است. بر طبق نقل‌های تاریخی و به اعتقاد شیعیان، زمین این مسجد دو بار عزای امامان شیعه را تجربه کرده‌است. یک بار در زمان تشییع علی بن ابی‌طالب و یک بار نیز بعد از واقعه عاشورا.

بر اساس باورهای شیعیان، دو واقعه در این مکان رخ داده است:

در این محل ستون (یا دیواری) وجود داشته‌است که هنگام تشییع شبانه علی از کوفه به نجف وقتی بدن وی را از کنار این مکان عبور می‌دادند، این ستون از حزن و تأسف خم شد. بر اساس نظر شیخ طوسی، ظاهرا مسجد حنانه در جایگاه همان ستون بنا شده است. در روایتی از جعفر صادق آمده است «هنگامی که جنازه علی را از این‌جا عبور می‌دادند این ستون از اندوه بر درگذشت او خم شد، چنان‌که تخت ابرهه هنگام ورود عبدالمطلب بر او خم شد».

همچنین شیعیان معتقدند، به هنگام حمل سرهای کشتگان کربلا به کوفه، سر امام حسین را بر زمین این مسجد گذاشتند. گفته‌اند در این هنگام صدایی شبیه به ناله بچه شتری (حنانه) که مادرش را گم کرده باشد در محیط پخش میشود. نقل شده است که جعفر صادق هنگام سفر به کوفه و نجف، در سه مکان ایستاده و نماز بجا آورده است که یکی از آنها در این محل بود و فرموده است: «سر جدم حسین را در اینجا نهادند».

مطالب بیشتر